Економічна система і її типи. Переваги та недоліки економічних систем

Альона Нікіфорова, учитель географії та економіки
Казанківської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1
Казанківського району Миколаївської області

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета уроку:

 • ознайомити з типами економічних систем;
 • розвивати вміння аналізувати економічні системи, визначати їхні переваги та недоліки;
 • формувати економічний спосіб мислення та підприємницькі навички;
 • формувати комунікативну культуру та критичне мислення.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • визначення понять «економічна система», «традиційна економіка», «командно-адміністративна система», «змішана економічна система», «змішана економіка», «ринок», «конкуренція»;

розуміє

 • значення економічних знань у житті окремої людини та суспільства в цілому;
 • риси найкращої економічної системи для ведення підприємницької діяльності;

вміє

 • розрізняти типи економічних систем;
 • визначати переваги і недоліки економічних систем;
 • аналізувати та осмислювати проблемну ситуацію;

може

 • брати на себе роль лідера;
 • висловлювати свою думку та захищати її.

Методи і техніки:

 • робота з документами;
 • евристична бесіда;
 • «акваріум».

Обладнання:

 • презентація вчителя до уроку;
 • комп’ютери;
 • мультимедійна дошка.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Традиційна економічна система.

Додаток 2. Командна (планова) еконо мічна система.

Додаток 3. Змішана економічна система.

Додаток 4. Ринкова економічна система.

Додаток 5. Завдання.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Повідомте учням мету уроку - проаналізувати типи економічних систем, визначити їхні переваги й недоліки, з’ясувати, який тип системи найкращий для нашої держави. Поясніть учням, чому ці знання і вміння важливі для них.

1.2. Наголосіть, що існують різні способи організації товарного господарства, тобто різні економічні системи. Кожна з них відповідає своїм способом на три головні економічні питання:

 • Що слід робити (які товари і послуги)?
 • Як їх робити (яким способом)?
 • Для кого ці товари і послуги робити (хто їх отримуватиме у свою власність)? Історично склалися три способи вирішення цих питань:
  • за традицією, тобто згідно з давніми звичаями;
  • командними методами - шляхом давання наказів зверху вниз;
  • за допомогою ринку.

2. Основна частина

2.1. Запропонуйте учням спільно пограти в гру «акваріум». Поясніть, що ця форма діяльності є однією з форм проведення дискусії: окрім вирішення дидактичних завдань, цей метод допомагає вдосконалювати навички роботи в малих групах, формувати комунікативну культуру та розвивати практичне мислення. Темою роботи в групах буде аналіз особливостей економічних систем та визначення їхніх переваг і недоліків.

2.2. Перейдіть до роботи в малих групах. Після того, як учні об’єдналися в чотири групи і їм було запропоновано завдання та необхідна інформація (Додатки 1, 2, 3, 4, 5), одна з груп сідає в центр класної кімнати й утворює своє маленьке коло.

2.3. Учні цієї групи починають обговорювати запропоновану проблему. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно:

 • прочитати вголос ситуаціюзавдання;
 • обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії;
 • дійти спільної думки за 3-5 хв.

2.4. Всі інші учні мають тільки слухати, не втручаючись у процес обговорення, спостерігати, чи змістовною є дискусія і чи відбувається вона за визначеними етичними правилами. Після закінчення 3-5 хвилин група займає свої місця, а інші учні обговорюють такі питання:

 • Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?
 • Чи була ця думка достатньо аргументованою?
 • Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

2.5. Після цього місце в «акваріумі» займає інша група й обговорює наступну ситуацію.

2.6. Усі групи по черзі мають побувати в «акваріумі», й діяльність кожної з них мусить обговорити клас.

3. Підсумкова частина

3.1. Підведіть підсумки уроку. Зверніться до учнів із запитаннями:

 • Що для них виявилося найскладнішим під час виконання цього виду роботи?
 • Що було цікавого?
 • Чи вистачило часу на виконання всіх завдань?

3.2. Заохочуйте учнів, щоб вони поділилися своїми думками, відчуттями та емоціями.

3.3. Оголосіть домашнє завдання - написати в зошитах про роль людини й фірм в економічній системі:

 • продавець;
 • виробник;
 • покупець;
 • споживач;
 • платник податків.

 

Додаток 1

Традиційна економічна система

Економічною системою називається спосіб організації господарського життя суспільства.

Традиційна економіка - це, за визначенням західних економістів, економічна система, в якій організація виробництва, розподіл і обмін базуються на освячених часом традиціях, що склались, і звичаях. У суспільстві з такою економікою панують кастовість і принцип спадковості.

Переваги:

1. Стабільність суспільства.

2. Висока якість вироблюваних благ.

Недоліки:

1. Нездатність до розвитку і вдосконалення, відсутність технічного прогресу.

2. Погана пристосовність до зміни зовнішніх умов.

3. Обмеженість числа вироблюваних благ.

У результаті в традиційній економічній системі:

 • чітко виражений соціально-економічний застій;
 • технічний прогрес і впровадження інновацій різко обмежені, оскільки вони вступають у протиріччя з традиціями і загрожують стабільності чинного суспільного устрою;
 • релігійні та культурні цінності первинні порівняно з економічною діяльністю;
 • у духовній і культурній областях панує консерватизм.

Традиційні економічні системи характерні для низки слаборозвинених країн так званого «третього світу», до яких належать країни Африки й Латинської Америки. Ці країни характеризуються залишками патріархальних стосунків, сировинною і сільськогосподарською спрямованістю економіки. У своєму перспективному і соціальному розвитку ці країни орієнтуються на інші економічні системи, застосування досвіду яких пов’язують з конкретними економічними, природнокліматичними умовами, національно-побутовими і громадськими традиціями. Рівень життя і його якість у таких країнах досить низькі.

 

Додаток 2

Командна (планова) економічна система

Економічною системою називається спосіб організації господарського життя суспільства.

Командно-адміністративна система управління - система управління національним господарством, що ґрунтується на позаекономічному примусі - директивному (наказовому) керівництві з державного центру всіма підприємствами й іншими ланками господарства. Це особливий тип управління, при якому дія на працівників виявляється переважно за допомогою директив, наказів, розпоряджень і інших позаекономічних методів.

Командна система означає:

 • безпосереднє управління всіма підприємствами з єдиного центру - вищих ешелонів адміністративної влади, що зводить нанівець самостійність і демократичне самоврядування підприємств;
 • держава повністю контролює виробництво і розподіл продукції, внаслідок чого виключаються вільні ринкові зв’язки між окремими підприємствами;
 • державний апарат керує діяльністю підприємств за допомогою адміністративно-розпорядчих методів, що підриває вільну заповзятливість працівників і їх матеріальну зацікавленість у результатах праці.

Переваги:

1. Здатність сконцентрувати ресурси для досягнення якої-небудь мети.

Недоліки:

1. Неспроможність точно спланувати всі потреби суспільства і розподілити ресурси для їхнього задоволення; як наслідок - надвиробництво одних благ і дефіцит інших.

2. Відсутність достатніх стимулів до виробництва і технічного прогресу, необхідність використання позаекономічних методів примусу.

3. Негнучкість, уповільнена реакція на зміни зовнішніх умов.

Наказове управління виправдане в надзвичайних обставинах, викликаних війною, господарською розрухою, голодом і іншими масовими глобальними лихами. Проте коли голод, війна, розруха й інші лиха здолані, командне керівництво економікою стає непотрібним.

Існування і функціонування командно-адміністративної системи в умовах мирного розвитку здатні втягнути економіку в глибокий застій і кризу.

 

Додаток 3

Змішана економічна система

Економічною системою називається спосіб організації господарського життя суспільства.

Змішаними економічними системами називаються системи з переважанням приватної власності на засоби виробництва і наявністю державного сектору в низці галузей економіки.

Змішана економіка - концепція розвитку сучасної західної економіки, згідно з якою господарства різних країн перетворилися з системи приватного підприємництва (якими вони були в ХV-ХІХ ст.) на систему змішаної економіки, що складається з приватного і державного секторів. Приватний сектор, що представлений дрібними господарствами одноосібних власників, розвивається на основі ринкового саморегулювання (побічно частково контролюється і регулюється державою і великим бізнесом, наприклад, через реєстрацію фірм, оподаткування, фінансову звітність) і охоплює головним чином сферу послуг. Проміжне становище між одноосібними господарствами і державним сектором національної економіки займають господарства, акціонерні товариства, що базуються на загальній пайовій власності (товариства, кооперативи, господарські об’єднання), що випускають частину продукції в недержавному секторі національної економіки. Цей сектор становить індустріально-технологічну базу національного господарства. Він діє в гірничодобувній і переробній промисловості. Держава здійснює непряме регулювання цього сектора.

Практично всі наявні в сучасному світі економіки слід віднести до змішаного типу. У реальному житті будь-якої країни у чистому вигляді немає жодної економічної системи. В Англії, наприклад, близько 30% робочої сили зайнято в державному секторі, інші 70% - у приватному.

 

Додаток 4

Ринкова економічна система

Економічною системою називається спосіб організації господарського життя суспільства.

Ринок - це вся сукупність форм і організацій співпраці людей один з одним, призначених для того, щоб звести разом у комерційних цілях продавців і покупців і дати можливість першим продати, а другим - купити товари.

Основні дійові особи ринку - громадяни, держава і підприємства. Між ними існують зв’язки двох типів:

 • першого типу - це покупки товарів і послуг;
 • другого типу - це плата за товари, що купуються, і послуги.

Одного без іншого не буває, тому що в ринковій економіці будь-який товар (у тому числі й здатність до праці) міняють на гроші, а гроші міняють на товар.

Конкуренція - боротьба між виробниками за вигідніші умови виробництва, купівлі-продажу товарів на ринку.

У ринковій економіці добробут кожного визначається тим, наскільки успішно він може продати на ринку товар, яким володіє:

 • свою робочу силу;
 • навички;
 • вироби;
 • власну земельну ділянку;
 • вміння організовувати комерційні операції.

Той, хто запропонує покупцям найкращий товар на найвигідніших умовах, стає переможцем у конкурентній боротьбі й відкриває собі дорогу до зростання добробуту.

Недоліки:

1. Нерівність. Значна різниця в прибутках громадян.

2. Незадовільне вирішення проблеми соціальної справедливості.

3. Збагачення лише тих, хто досягає успіху, і розорення невдах.

4. Нестійкість економіки: їй властиві підйоми і спади.

5. Безробіття.

6. Нестійкість цін.

7. Невпевненість у завтрашньому дні.

8. Платність більшості послуг. Залежність медичного обслуговування й освіти від рівня прибутків громадян.

9. Велика кількість бездомних людей, безпритульних дітей.

10. Вищий рівень злочинності на тлі соціальної нерівності.

11. Допомогу незаможним людям робить не ринок, а держава.

12. Ринок не забезпечує оборону країни.

13. Ринок не в змозі відшкодувати збиток, нанесений довкіллю виробництвом продукції.

Переваги:

1. Велика свобода вибору для виробників і споживачів.

2. Для управління економікою не потрібний великий апарат чиновників.

3. Постачання споживачів необхідними товарами.

4. Широкий вибір товарів і послуг.

5. Постійна спрямованість на пошук сучасних методів виробництва нових товарів, на впровадження передових технологій, які забезпечують високу якість продукції і високий прибуток фірм.

6. Дія конкуренції між фірмами на ефективність їхньої роботи, зниження цін і підвищення якості товарів та послуг.

7. Відсутність дефіциту через швидку реакцію підприємців на запити споживачів.

8. Висока продуктивність фермерських господарств (наслідок приватної власності на землю).

 

Додаток 5

Завдання

Відповісти на запитання (запитання для роботи кожної групи можуть змінюватися):

1. У чому полягає принципова відмінність ринкової системи від традиційної й централізованої економічних систем?

2. Чи має централізована економіка які-небудь переваги порівняно з ринковою економікою?

3. Чому, на ваш погляд, колишні соціалістичні країни відмовилися від жорстокого регулювання економіки?

4. Чи існують сьогодні в розвинених країнах елементи традиційного ухвалення економічних рішень? Чи вони ефективні в сучасних умовах?

5. Чому характерною рисою радянського соціалізму були черги в магазинах?

6. Чи можна спостерігати черги по які-небудь товари або послуги в ринковій економіці?

7. Яка економічна система, на вашу думку, найкраща для розвитку держави?

8. Яка з економічних систем, на вашу думку, найкраща для підприємницької діяльності?

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »