Соціалізація особистості

Валентина Кіслова, учитель історії та правознавства
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 33 м. Вінниці

Цільова група:

 • учні 11 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • ознайомити з процесом соціалізації (сутність, етапи);
 • розвивати готовність і потребу учнів до самопізнання та самореалізації особистості, зокрема і через підприємництво;
 • сприяти формуванню активної життєвої позиції.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • суть поняття «соціалізація», «економічна соціалізація», «підприємництво»;

розуміє

 • етапи соціалізації, роль грошей в економічній соціалізації;

вміє

 • виокремлювати найважливіші риси підприємця;
 • застосовувати знання з різних навчальних предметів і власного життєвого досвіду для вирішення навчальних практичних завдань;

може

 • аналізувати проблемну ситуацію;
 • висловлювати свою думку та захищати її;
 • оцінювати ризики та свої можливості;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;
 • брати на себе відповідальність.

Методи і техніки:

 • «мозковий штурм»;
 • індивідуальна робота;
 • робота в парах.

Обладнання:

 • ручки, олівці;
 • аркуші паперу;
 • репродукція картини Ф. Кричевського «Три покоління»;
 • портрет Йозефа Шумпетера.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Таблиця «Грошові типи особистості» (по 1 прим. на парту).

Додаток 2. Таблиця «Характерні риси підприємця» (по 1 прим. на парту).

Додаток 3. Тест «Чи здатні ви вести свій бізнес?»

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Напишіть тему та план уроку на дошці.

1.2. Повідомте учням тему і мету уроку: ознайомити з процесом соціалізації; розвивати готовність і потребу учнів до самопізнання та самореалізації особистості, зокрема через підприємництво.

1.3. Попросіть учнів записати тему уроку.

1.4. Запропонуйте учням послухати оповідку про давньогрецького філософа Діогена.
Одного разу вдень Діоген пішов багатолюдними вулицями Афін з ліхтариком у руках, промовляючи: «Шукаю людину». (…)

1.5. Запитайте в учнів:

 • Кого шукав Діоген? (Людину.)
 • Як ви вважаєте, на яких ознаках особистості зосередився Діоген? (На соціальних.)
 • Які ознаки особистості можете назвати ви? (Учні можуть назвати і біологічні, і соціальні ознаки.)

2. Основна частина

2.1. Скажіть учням, що зараз ми попрацюємо над поняттям соціалізації.

2.2. Повідомте, що більшу частину свого життя людина навчається жити у світі складних суспільних відносин. Суспільство вимагає від нас потрібних йому вмінь і навичок, правильних рішень. Допомагає нам це зробити соціалізація.

2.3. Запитайте в учнів, чи натрапляли вони на це слово раніше. Що воно означає, на їхню думку? Запропонуйте учням записати в зошит визначення «соціалізація».
Соціалізація - це навчання дітей і підготовка їх до дорослого життя.

2.4. Розкажіть учням, що соціалізація відбувається впродовж усього життя людини: починається в дитинстві й закінчується зі смертю особи.

2.5. Зверніться до учнів: «Подумайте, чи справді настільки важлива соціалізація в нашому житті?
Відповідь аргументуйте прикладом з життя чи літератури». (Соціалізація дуже важлива в нашому житті, адже у процесі соціалізації людина з біологічної істоти перетворюється на соціальну. Прикладом може бути твір Р. Кіплінга «Мауглі».)

2.6. Зробіть висновок, що завдяки соціалізації відбувається збереження самого суспільства з його загальноприйнятими цінностями та зразками поведінки. Отже, соціалізація - процес розвитку людини, становлення особистості у взаємодії з навколишнім світом.

2.7. Розкажіть учням, що в доіндустріальному суспільстві вирізняли всього три етапи соціалізації: дитинство, зрілість, старість. На сьогоднішній день етапів соціалізації значно більше. (Немовля; раннє дитинство; вік гри; шкільний вік; юність; молодість; дорослість; зрілий вік, або старість.)

2.8. Запропонуйте учням роботу з підручником, а саме зверніть їхню увагу на репродукцію картини Ф. Кричевського «Три покоління». Які етапи соціалізації символізує ця репродукція? (Молодість, дорослість, старість.) У чому, на вашу думку, полягає майстерність художника?

2.9. Розкажіть учням, що одним із засобів соціалізації особистості на всіх вікових етапах її розвитку є гроші. Через гроші людина пов’язана з іншими людьми в єдину економічну реальність. Через посередництво грошей відбувається ознайомлення людини з усіма іншими соціально-економічними явищами й інститутами. Гроші впливають на поведінку людей, зміни їхньої психіки. Ставлення людини до грошей, яке визначається характером їхнього використання, зумовлює психологічний економічний тип особистості. В психології розроблено різні грошові типології особистості.

2.10. Запропонуйте учням розглянути таблицю «Грошові типи особистості» (Додаток 1) і відповісти на запитання: До якого грошового типу особистості ви належите?
Дайте слово учням. Поясніть, що ця таблиця має жартівливий характер.

2.11. Розкажіть, що гроші є фактором у сприйманні однієї людини іншою, у самосприйнятті, впливають на становлення Я-образу. Гроші впливають на формування спрямованості та професійного вибору особистості, на реалізацію особистих інтересів, які прямо пов’язані з мотивацією економічної діяльності людини.

Особливу роль гроші - як фактор соціалізації - відіграють на етапі дитинства. Економіка - це складна, багатоваріантна система. Діти не розуміють її суті, проте будують різні моделі економіки відповідно до своєї здатності уявляти цей процес (рольові ігри в магазин, банк, базар…). У цій моделі економічної реальності значне місце займають гроші, що їх має дитина («кишенькові гроші»).

2.12. Запитайте в учнів (з їхнього власного досвіду):
В якому віці ви заробили свою першу гривню?
Чи були у вас «кишенькові гроші»? Як ви їх витрачали?
Що вам було приємніше: заробляти гроші чи їх тратити?

2.13. Подякуйте учням за відверті відповіді, не коментуючи їх.

2.14. Розкажіть учням: «Гроші, використання їх як засобу економічного і морального виховання - це питання економічної соціалізації особистості».

2.15. Розкажіть учням про те, що ми живемо в суспільстві, де розвинутими є високі нанотехнології, тож поняття економічної соціалізації дуже актуальне і важливе.
Економічна соціалізація - процес входження молодої людини в економічну сферу суспільства, формування в неї економічного мислення, засвоєння економічних знань, набуття навичок економічної поведінки і їх реалізація в реальному житті.

2.16. Запропонуйте учням записати в зошит визначення «економічна соціалізація».

2.17. Розкажіть учням: «У кожній конкретноісторичній суспільній системі формується відповідний соціальний тип особистості. В умовах ринкової економіки формується підприємницький тип особистості. Одним із перших дослідників, який створив цілісну концепцію підприємництва, був австрійський економіст Йозеф А. Шумпетер, який виділив три підприємницькі мотиви. Перший - потреба в пануванні, владі, впливі. Вона матеріалізується в нагромадженні майна. Другий - прагнення перемоги, успіху в боротьбі з суперником і з самим собою. Третій мотив - радість творчості, яку дає самостійне ведення справ».

2.18. Продемонструйте учням портрет Йозефа Шумпетера.

2.19. Нагадайте учням, що для заняття підприємницькою діяльністю особистості потрібен цілий комплекс властивостей.

2.20. Запитайте в учнів: Якими, на вашу думку, є риси сучасного підприємця?

2.21. Запропонуйте учням розглянути таблицю «Характерні риси підприємця» (Додаток 2). і проранжувати риси за важливістю. Відповідь потрібно аргументувати.

2.22. Запропонуйте учням тест «Чи готовий ти стати підприємцем?» (Додаток 3).

2.23. Зробіть висновок після проведення тесту: «Щоб стати успішним підприємцем, треба мати і виховувати в собі важливі риси: відповідальність, лідерство, терпеливість, наполегливість, вміння ризикувати і віддаватися справі. Незалежно від результатів тесту, бажаю вам успіхів у ваших бізнес-починаннях».

3. Підсумкова частина

3.1. Запропонуйте учням виконати вправу «Продовжте речення». Учням необхідно закінчити речення.
Сьогодні я дізнався(лася) про ….
Мені б хотілося дізнатися більше про…
Перевірте виконання вправи і подякуйте учням за співпрацю.

3.2. Повідомте учням домашнє завдання: опрацювавши текст підручника, дайте письмову відповідь на запитання: «Чи є у вас знайомі, які займаються цікавою справою, досягли успіхів у житті? Чим зумовлений їхній соціальний статус?».

 

Додаток 1

Грошові типи особистості


 

Додаток 2

Характерні риси підприємця


 

Додаток 3

Тест: Чи готовий ти стати підприємцем?

Спробуй чесно відповісти на такі запитання:

1. Які функції (не посади, а обов’язки) ти виконував(ла) за останні 3, 5 чи 10 років? Чи стосуються вони твого нового потенційного бізнесу?

2. Ти активний(а)? Чи маєш «драйв»?

3. Чи легко ти ставишся до невдач? Чи зміг (змогла) би, втративши все, почати спочатку?

4. Чи можна твоє хобі поєднати з новим бізнесом?

5. Чи прямолінійний(а) ти? Відвертий(а)?

6. Чи є в тобі агресія?

7. Чи можеш бути гнучким(ою), потрапивши в складну ситуацію?

8. Чи в тебе аналітичний склад розуму?

Чи здатен(на) ти визначити суть проблеми і вирішити її швидко та якісно?

9. Чи є ти продавцем за своєю суттю? Чи здатен(на) торгуватись?

10. Чи готовий(а) піти на особисті жертви заради справи?

11. Чи є в тебе творча уява для знаходження нових можливостей для розвитку бізнесу і пошуку нових ніш?

12. Чи вмієш бути наполегливим(ою) і домагатись свого?

13. Як у Тебе зі здоров’ям? Чи витримаєш довгі години роботи, яких потребуватиме твій бізнес?

14. Чи можеш розраховувати на підтримку і допомогу своєї сім’ї?

15. Чи думав(ла) ти про те, як вплине бізнес на твоє сімейне життя?

Якщо Ти відповів(ла) на всі питання «так», то ти маєш задатки до підприємництва. Якщо ж «ні» (в мене от, крім відповідей «так», ще багато «не знаю»), то варто задуматись над деякими речами, можливо, попрацювати над своїми рисами. Адже ніщо не дається просто так.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »