Соціальна мобільність. Підприємницька компетентність як «соціальний ліфт»

Олександр Прокоф’єв, учитель історії
НВК «СЗШ І-ІІІ ст. - гімназія»
м. Гайсин Вінницької області

Цільова група:

 • учні 11 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • ознайомити учнів з основними функціями та завданнями соціальної мобільності як невід’ємної частини культури сучасного демократичного суспільства;
 • формувати вміння і навички аналітичної роботи учнів з джерелами інформації;
 • сприяти соціальній адаптації учнів, розкриваючи роль підприємницької компетентності як «соціального ліфта».

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • визначення понять «соціум», «соціальний статус», соціальна мобільність», «соціальний ліфт»;

розуміє

 • значення підприємницької компетентності як «соціального ліфта»;

вміє

 • пояснити та порівняти поняття «соціальна мобільність», «вертикальна мобільність» і «горизонтальна мобільність»;
 • визначити соціальну структуру суспільства і соціальний статус членів суспільства;
 • характеризувати стратифікацію сучасного українського суспільства;

може

 • співпрацювати в команді;
 • бути лідером і підлеглим;
 • відстоювати власну думку;
 • прогнозувати результати своєї роботи.

Методи і техніки:

 • «мозковий штурм»;
 • робота в групах;
 • демонстраційний експеримент;
 • графічний диктант;
 • робота з текстом-джерелом.

Обладнання:

 • зошити, ручки;
 • репродукція картини Дірка Якобса «Груповий портрет корпорації амстердамських стрільців» (по 1 шт. на парту);
 • підбір фото «Верстви суспільства» (по 1 шт. на парту);
 • портрети Соітіро Хонди, перших українських підприємців.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Що таке суспільство (по 1 прим. на парту).

Додаток 2. Що таке соціальний статус особистості (по 1 прим. на парту).

Додаток 3. Соціальний статус в Україні (по 1 прим. на парту).

Додаток 4. Повідомлення про Соітіро Хонду (для вчителя).

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1 Ознайомте учнів з темою уроку, записаною на дошці.

1.2. Методом «мозкового штурму» запитайте в учнів: «Як ви розумієте поняття “соціальна мобільність”, “соціальний ліфт”?»

1.3. Повторіть з учнями, що таке суспільство (соціум).

2. Основна частина

2.1. Проведіть демонстраційний експеримент. Для цього створіть три групи:

 • з одного учня (група 1);
 • з двох учнів (група 2);
 • з п’яти учнів (група 3).

2.2. Запропонуйте зобразити поняття «суспільство» засобами «живої скульптури». («Скульптури» довільні.)

2.3. Попросіть учнів висловитися щодо результатів завдання.

2.4. Спонукайте учнів до висновку: чим менше учнів, тим складніше зобразити суспільство.

2.5. Прочитайте з учнями визначення поняття «суспільство» (Додаток 1).

2.6. Запитайте в учнів, чи можна за визначенням терміна «суспільство» дізнатися щось про структуру суспільства? (Так. Суспільство не є простою сукупністю окремих людей - індивідів, а має досить складну структуру: особа, родина, група, клас.)

2.7. Поінформуйте учнів, що перше чітке визначення групи дав англійський філософ ХVІІ сторіччя Томас Гоббс у своїй відомій книзі «Левіафан». Група, на його думку, - це якась певна кількість людей, об’єднаних спільним інтересом або спільною справою. Належність до якоїсь групи або залученість до неї має важливе значення для людини, бо від цього можуть залежати не лише рід і характер її занять, дій, а й спосіб життя, права та обов’язки, а також особистісні властивості, переконання, цінності, ідеали. Ставлення людини до навколишньої дійсності та до самої себе теж нерідко складається залежно від того, до якої групи вона належить або яку групу вона вважає переважно «своєю», наскільки вона усвідомлює свою належність до тієї чи тієї групи, яке місце вона в цій групі посідає тощо. Тому важливо знати, з яких груп складається або може складатися те чи те суспільство.

2.8. Запишіть з учнями у зошит: «різноманітні людські об’єднання або групи можна класифікувати за різними ознаками: кількістю членів групи, тривалістю існування групи, типовими рисами її членів (характером їхньої діяльності, її цілями, віковими або професійними характеристиками), їхньою роллю в суспільстві, характером взаємовідносин і стосунків, що панують у групі, тощо».

2.9. Запропонуйте учням розглянути репродукцію картини Дірка Якобса «Груповий портрет корпорації амстердамських стрільців».

2.10. Запитайте в учнів: За якою ознакою сформовано цю групу?

2.11. Розгляньте з учнями фотографії різних верств суспільства.

2.12. Попросіть знайти відмінності між верствами. (Люди відрізняються матеріальними статками, місцем у суспільстві.)

2.13. Поясніть учням, що ця відмінність виникає тому, що в суспільстві кожна особа має свій соціальний статус.

2.14. Запишіть у зошитах визначення соціального статусу (Додаток 2).

2.15. Прочитайте з учнями текст «Види соціальних статусів конкретної особи в сучасній Україні» (Додаток 3).

2.16. Запитайте в учнів: «Яка риса, на вашу думку, найкраще визначає статус?» (Більшість учнів виокремлять такі риси: кількість майна у людини, розмір її доходів чи заробітної плати.)

2.17. Запитайте в учнів: «Чи можна змінити свій статус і перейти з одного щабля соціальної драбини на інший - вищий?» (Так. Деякі люди швидко досягають високого соціального статусу, збільшують свої матеріальні статки.)

2.18. Скажіть учням, що вчені назвали такі переміщення людини або соціальної групи соціальною мобільністю.

2.19. Запропонуйте учням записати в зошит визначення: «соціальна мобільність - це зміна місця, яке посідають людина або група людей у соціальній структурі. Соціальна мобільність - це будьякий перехід індивіда або групи, або соціального об’єкта, або цінності, створеної або модифікованої завдяки діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої, в результаті чого соціальне становище індивіда або групи змінюється». (Одне з перших визначень соціальної мобільності дав відомий соціолог П. Сорокін.)

2.20. Запишіть на дошці декілька типів соціальної мобільності:
1. Вертикальна мобільність - сукупність взаємодій, які сприяють переходу індивіда з одного соціального шару в інший. Графічно вертикальну мобільність позначають: ↑
2. Горизонтальна мобільність - перехід індивіда від однієї соціальної позиції до іншої, що перебуває на тому ж рівні. Графічно горизонтальну мобільність позначають: →

2.21. Проведіть з учнями графічний диктант:
1. зміна професії: робітник став інженером -
2. переїзд з одного міста в інше без зміни професії: -
3. підвищення кваліфікації в рамках однієї професії: наприклад, інженер - провідний інженер -
4. підвищення рівня освіти: технік, здобувши вищу освіту, став начальником цеху -
5. пониження в посаді: -

Під час виконання диктанту запропонуйте учням використати вертикальні чи горизонтальні стрілки.

2.22. Розкажіть учням коротку біографію Соітіро Хонди (можна заслухати підготовлене заздалегідь повідомлення учня) (Додаток 4).

2.23. Запитайте учнів: «Як Хонда реалізував соціальну мобільність?» (Життя відомого японця - наочний приклад вертикальної мобільності. З простого робітника майстерні Хонда став власником концерну.)

2.24. Запитайте, на що схожі такі переміщення людини нагору (вертикальна мобільність), тобто зміна його соціального статусу в соціальній структурі на вищий? (На «соціальний ліфт».) Повідомте, що автором цього терміна також є Пітірім Сорокін. Він назвав вісім ліфтів, якими люди пересуваються вгору: освіта, армія, церква, політика, мистецтво, засоби масової інформації, бізнес, сім’я.

2.29. Запитайте учнів: «Який «ліфт» використав Хонда на шляху до успіху?» (Підприємництво.)

2.30. Наголосіть, що підприємництво - найвідоміший «соціальний ліфт». Чому так? (Підприємницька діяльність дає змогу збільшити матеріальні статки людини, реалізувати всі свої цілі, рухатися нагору в соціальної ієрархії.)

2.31. Попросіть учнів пригадати з курсу історії України випадки, коли людина завдяки підприємництву змогла скористатися «соціальним ліфтом». (Ми вчили про перших українських підприємців - братів Терещенків, Харитоненків, Яхненків.)

3. Підсумкова частина

3.1. Спитайте учнів, про що вони дізналися на уроці?

3.2. Попросіть їх висловити свої думки і почуття, які виникли після почутого на уроці.

3.3. Запитайте, чи можуть вони використати у своєму житті набуті знання? Як?

3.4 Який «соціальний ліфт» набув великого поширення в Україні? (Підприємницька діяльність.)

3.5. Оголосіть домашнє завдання: знайти інформацію про перших українських підприємців. Попросіть учнів визначити конкретні «соціальні ліфти» в їхньому житті.

 

Додаток 1

Поняття суспільства

Суспільство - це соціальна система, заснована на співпраці людей і взаємопов’язаності її членів (сукупність форм практичної діяльності людей). Система соціальних зв’язків і відносин, що склалися між людьми в процесі історичного розвитку їх спільної життєдіяльності, спрямована на відтворення умов для існування та задоволення життєвих потреб суспільства. Його цілісність тримається завдяки дії звичаїв, традицій, законів тощо.

Суспільство як соціальна система не є незмінним, воно еволюціонує відповідно до конкретно-історичних умов свого буття на основі власного історичного та культурного досвіду.

Суспільство (соціум) як основна категорія філософії та соціології - це організована сукупність людей, що перебувають на певному рівні історичного розвитку, об’єднаних характерними для них родинними, груповими, класовими та національними відносинами. У ньому є свої суб’єкти соціального спілкування - особа, родина, клас, група, нація, держава та інші.

 

Додаток 2

Соціальний статус особистості

Соціальний статус особистості - це її місце в соціальній системі, пов’язане з належністю до певної соціальної групи чи спільноти; сукупність її соціальних ролей і якість їхнього виконання. Соціальний статус означає становище особи, яка займає його в суспільстві відповідно до віку, статі, походження, професії, сімейного стану. Розрізняють вроджені (соціальне походження, національність) й досягнуті (освіта, кваліфікація тощо) соціальні статуси особи. Отже, кожна людина в суспільстві (соціумі) має багато статусів у зв’язку з тим, що вона входить до багатьох груп та організацій, партій тощо.

 

Додаток 3

Соціальний статус в Україні

У сучасній Україні можна виділити три види соціальних статусів конкретної особи, які відіграють основну роль у суспільному житті країни:

Політичний - місце людини в інститутах влади, у політичній партії, громадській організації, доступ до влади.

Економічний - кількість майна у людини, обсяг її доходів чи заробітної плати, доступ до ресурсів.

Професійний - посада людини на підприємстві, престиж обраної роботи, професіоналізм, доступ до керівних ланок підприємства. Кожний вид соціального статусу має свою вертикальну стратифікацію.

Під стратифікацією (лат. Stratum - шар) розуміємо поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний престиж, власність, владу, освіту тощо.

 

Додаток 4

Біографія Соітіро Хонди

Соітіро Хонда народився 17 листопада 1906 року в м. Хамамацу. Його батько був сільським ковалем, потім відкрив ремонтну майстерню з обслуговування велосипедів. Там Соітіро Хонда захопився технікою, з якою згодом і пов’язав своє життя.

У 15-річному віці Хонда влаштувався в токійську автомайстерню, де пройшов шлях від робітника до проектувальника швидкісних спортивних автомобілів. Його автомобіль згодом виграв гонку. У 1928 році Соітіро запатентував металеві спиці автомобільного колеса. По закінченні Другої світової війни Соітіро Хонда став виробником мотоциклів. Фірма стала світовим лідером у цій галузі.

Випуск автомобілів у компанії Хонди почався в 1970-х роках. У 1973 році Соітіро Хонда припинив керувати своїм концерном, але продовжував працювати над проектами. Помер Хонда 5 серпня 1991 року.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »